ДОМ ЗДРАВЉА СМЕД. ПАЛАНКА: ОГЛАСИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И ВОЗАЧА У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ

На основу члана 16. Статута Дома здравља Смедеревска Паланка и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/19) и Одлуке директора Дома здравља Смедеревска Паланка бр. 4699 од 21.12.2020. године, Дом здравља Смедеревска Паланка, расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1.  ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – ЈЕДНОГ (1) извршиоца, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Смедеревска Паланка;

       Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су:

– високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

– стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

      Заинтересовани кандидати подносе:

 1. Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Уверење о држављанству,
 4. Диплому о завршеном факултету,
 5. Уверење о положеном стручном испиту,
 6. Лиценцу,
 7. Уверења и потврде о радном искуству,

Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу)    

  Докази о испуњености услова за заснивање радног односа на напред наведено радно место подносе се у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци.

       Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу:

Дом здравља Смедеревска Паланка ул. Кнеза Милоша бр. 4, 11420 Смедеревска Паланка

        Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору.

          Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

          По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 026/319-933

в.д. директора
Дома здравља Смедеревска Паланка
др Милан С. Матејић

На основу члана 16. Статута Дома здравља Смедеревска Паланка и члана 7. Послебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, br. 96/19) и Одлуке директора Дома здравља Смедеревска Паланка бр. 4699 од 21.12.2020. године, Дом здравља Смедеревска Паланка, расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1.  ВОЗАЧА У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ – ЈЕДНОГ (1) извршиоца, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за рад у Служби хитне медицинске помоћи са санитетским превозом Дома здравља Смедеревска Паланка.

Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су:

 1. средње образовање,
 2. возачка дозвола „ Б „ категорије,

Заинтересовани кандидати подносе:

 1. Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Уверење о држављанству,
 4. Диплому о завршеној школи,
 5. Фотокопију возачке доволе „Б“ категорије,
 6. Извод из казнене евиденције да кандидат није осуђиван,
 7. Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу)

       Докази о испуњености услова за заснивање радног односа на напред наведено радно место подносе се у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци.

       Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу:

Дом здравља Смедеревска Паланка ул. Кнеза Милоша бр. 4, 11420 Смедеревска Паланка

        Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору.

          Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

          По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације можете се обратити на телефон 026/319-933

в.д. директора
Дома здравља Смедеревска Паланка
др Милан С. Матејић

Create your website with WordPress.com
Започни
%d bloggers like this: